ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-.Ν.Π.Ι.Δ.
Καθολικός διάδοχος του
πρώην Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 56, 104 32 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.:997380931 Δ.Ο.Υ.: Α' ΑΘΗΝΩΝ


                   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Α.Φ.Μ.: