ΤΑΜΕΙΟ
            ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
            ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
            Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.
            Καθολικός διάδοχος του
            πρώην Τομέα ΤΕΑΥΦΕ του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ.


                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ